Dzielnica Wawer - Dofinansowanie lokalnych pomysłów

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie lokalnych pomysłów

Wersja do wydrukuWersja PDF
14.04.2017
Macie pomysły na ciekawe inicjatywy lokalne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie? Możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej 
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć 

 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziesz w broszurze.

Zobacz jak złożyć wniosek oraz regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej.  

Więcej informacji o Inicjatywie Lokalnej : http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Dorota Głażewska –koordynator Inicjatywy Lokalnej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel. 22 443 68 69 e-mail dglazewska@um.warszwa.pl
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy jest jednym z liderów aktywnego wykorzystywania przez mieszkańców inicjatywy lokalnej. W latach 2015–2016 złożyli aż 24 wnioski, z których zrealizowano 18 inicjatyw lokalnych.Tematyka, cel i zakres zrealizowanych inicjatyw były bardzo zróżnicowane. Trzy z nich były związane z zagadnieniami zieleni i ekologii miejskiej. Inicjatywy te łączyły aspekt integracji mieszkańców i wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości przestrzeni zielonych okolicy.
W 2016 r. zorganizowano cykl spotkań i warsztatów poświęconych pielęgnacji i sadzeniu roślin Eko-rozsadnik. W ramach działań na rzecz poprawy przestrzeni zorganizowano też całodniowe sąsiedzkie wydarzenie połączone z warsztatami
i sprzątaniem nadwiślańskiej okolicy Pan Eko-Samochodzik.
Z kolei mieszkańcy Osiedla Las zajęli się nie tylko zazielenianiem przestrzeni, ale również zadbali o miejskie ptaki i owady. Podczas realizacji edukacyjnego projektu Ogród Motyli zasadzili wabiące motyle gatunki roślin oraz zainstalowali budki dla ptaków.
Przedstawiciele tego samego osiedla zorganizowali również integrującą okolicznych mieszkańców Wigilię. Było to jedno z dwóch zrealizowanych w Wawrze spotkań świątecznych – drugim była Podwórkowa Gwiazdka, która poza międzypokoleniową integracją mieszkańców była nastawiona m.in. na promocję wolontariatu i aktywności lokalnej.
Innym budującym więzi społeczne wydarzeniem był Dzień Zielonego Konstantego, który poza wspólną międzypokoleniową zabawą pozwalał zapoznać się uczestnikom z sylwetką poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W 2016 r. w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców zrealizowano również wydarzenia związane z uroczystymi obchodami 150-lecia dzielnicy Wawer. Z tej okazji zorganizowano festyn Podróż Stanisława Jachowicza przez 150 lat Wawra oraz
Spływ Kajakowy z okazji 150–lecia Gminy Wawer. Były to duże, ogólnodostępne i integrujące wszystkie pokolenia mieszkańców wydarzenia.
W ramach wzmacniania tożsamości i edukacji lokalnej wydano przewodnik Falenica w wielu odsłonach. Przewodnik. Podobny cel miała gra miejska Gdzie jest Ula, która miała przybliżyć historię, kulturę i architekturę Anina.
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer