Dzielnica Wawer - Ogłoszenie z dniem 22 lutego 2021 r. pisemnego konkursu ofert w sprawie najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Panny Wodnej 50 w Warszawie.

Ogłoszenie z dniem 22 lutego 2021 r. pisemnego konkursu ofert w sprawie najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Panny Wodnej 50 w Warszawie.

Wersja do wydrukuWersja PDF
22.02.2021

Warszawa, dnia 22 luty 2021

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na podstawie § 9 ust.1, § 10 oraz § 11 zarządzenia
Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad  najmu lokali użytkowych zmienionego zarządzeniem nr 947/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r.  oraz uchwały Nr 1205/2020 Zarządu  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze konkursu pisemnego na okres do 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Panny Wodnej 50 w Warszawie zawiadamia, że z dniem 22 lutego 2021 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na najem wolnego lokalu użytkowego położnego w budynku przy ul. Panny Wodnej 50 w Warszawie na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu:

- na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer;

- na stronie internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer;

- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Dzielnicy Wawer;

- na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer;

- na lokalu przeznaczonym do najmu.

1. Dane dotyczące lokalu użytkowego:

    a) adres, usytuowanie: Panny Wodnej 50, parter budynku wolnostojącego;

    b) powierzchnia całkowita: 27,24 m(w tym: powierzchnia dwóch pomieszczeń wynosi łącznie 23,02
        m2, w-c wynosi 1,86 m2, pomieszczenie gospodarcze wynosi 2,36 m2);

2. Dodatkowe informacje:

    a) budynek stanowi własność m.st. Warszawy

    b) lokal przeznaczony do odnowienia- stan techniczny dobry;

    c) budynek i lokal nie jest zabytkiem;

    d) lokal nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych;

3.Warunki najmu lokalu:

   a) wywoławczy miesięczny czynsz netto w złotych wyrażony według stawki w zł za 1m2
      powierzchni lokalu wynosi  - 25,00 PLN;

   b) cele na jakie lokal może być wykorzystany: biuro, handel, usługi;

   c) czas, na jaki  lokal zostanie wynajęty – 3 lata;

4.Okres związania ofertą, od daty otwarcia ofert konkursowych - 60 dni;

5.Wymogi dotyczące formy złożenia oferty w konkursie pisemnym w podwójnej kopercie:

   a) kopercie wewnętrznej, zaklejonej i ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia, oraz
       opatrzonej informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta,

   b) nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej zaklejonej taśmą, uniemożliwiającej odczytanie pod światło
       jakichkolwiek danych znajdujących się w środku koperty wewnętrznej, koperta powinna być jednolita
      – nie powinna mieć żadnych oznaczeń, niedopuszczalne jest użycie koperty np. z nazwą lub logo 
     firmy;

6. Wysokość wadium - 681,00  PLN;

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać do dnia 15.03.2021 r. przelewem na konto 04 1030 1508 0000 0005 5088 1039 w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Potwierdzenie wpłaty wadium w oryginale należy przedstawić przy składaniu oferty. Za datę wpłaty uznaje się dzień uznania w/w rachunku bankowego kwotą wpłaconego wadium.

Zwrot wadium nastąpi po ogłoszeniu konkursu pisemnego, na podany przez oferenta numer konta bankowego.

7. Wymogi dotyczące treści oferty, których brak skutkuje jej odrzuceniem:

    a) imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną nieposiadającą osobowości
         prawnej;

    b) data sporządzenia oferty,

    c) adres lokalu, o który ubiega się oferent,

    d) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków
        bez zastrzeżeń,

    e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z projektem protokołu zdawczo – odbiorczego
         lokalu oraz z przykładowym wzorem najmu,

    f) oferowana wysokość czynszu netto w złotych, wyrażona według stawki w zł za 1 m2 powierzchni
        lokalu,

    g) określenie rodzaju działalności, która faktycznie ma być prowadzona w lokalu,
        uwzględniającej jego parametry,

    h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w
        zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności
        postepowania konkursowego i wyniku konkursu;

8. Wymagane dokumenty dołączone do oferty, których brak skutkuje jej odrzuceniem:

    a) oświadczenie o prowadzeniu działalności przez podmiot składający ofertę. W przypadku
         braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych przez oferenta będącego osobą
        fizyczną i planującego rozpoczęcie działalności gospodarczej, dopuszcza się złożenie
        oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu oświadczenie potwierdzające
        prowadzenie działalności gospodarczej zostanie dostarczone przed podpisaniem umowy
        najmu,

     b) w przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
         udzielone w formie pisemnej,

     c) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
         oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS,

    d) oświadczenie o adresach innych wynajmowanych lokali stanowiących własność m.st.
        Warszawy oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku zaległości w
        opłatach z tytułu najmu tych lokali,

    e) oświadczenie wszystkich wspólników oraz zarządu podmiotu o adresach innych lokali
        stanowiących własność m.st. Warszawy wynajmowanych przez podmiot, w którym są
          wspólnikami, oraz o wywiązywaniu się z postanowień tych umów, w tym braku
          zaległości w opłatach dotyczących tych lokali,

     f) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura
          informacji gospodarczej, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji
          gospodarczych,

     g) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, pozostającego w związku małżeńskim
          - oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających
          z umowy najmu,

     h) dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia);

9. Lokal  będzie  udostępniony do obejrzenia zainteresowanym oferentom po wcześniejszym
      telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
      w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  przy ul. Trakt Lubelski 353, pod nr. 022 277-35-10 lub
      022 277-35-01.
      Wszelkie prace remontowe w lokalu mogą być wykonywane zgodnie z ustawą Prawo
      budowlane po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zakładu Gospodarowani Nieruchomościami
      w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

10. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który
      wygrał konkurs lub z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma
      możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 60 dni od daty otwarcia ofert konkursowych.

Burmistrz ma prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu, ale nie później niż na 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert oraz unieważnienia konkursu w całości lub części

11.  Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wniosą wadium.

12.  Wysokość wadium jest równa wywoławczemu miesięcznemu czynszowi netto za lokal, określonemu
       w konkursie, a w uzasadnionych przypadkach może być podwyższona, jednakże nie więcej niż do
       trzykrotności tej kwoty.

13. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacać do dnia 15.03.2021 r. przelewem na konto
       04 1030 1508 0000 0005 5088 1039 w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A.
       Potwierdzenie wpłaty wadium w oryginale należy przedstawić przy składaniu oferty. Za datę wpłaty
      uznaje się dzień uznania w/w rachunku bankowego kwotą wpłaconego wadium.

      Zwrot wadium nastąpi po ogłoszeniu konkursu pisemnego, na podany przez oferenta numer konta
      bankowego.

14. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się je zgodnie
      z decyzją burmistrza na poczet czynszu lub na poczet kaucji.

15. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs nie zawarł
      umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium
      nie podlega zwrotowi.

16. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na
     wskazany przez nich rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wywieszenia
     komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.

 

 

Oferty należy sporządzać zgodnie z wymogami zamieszczonymi w ogłoszeniu wraz z drukiem „oferta na najem lokalu użytkowego”, który znajduje się na stronie internetowej : www.zgn-wawer.pl

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w godzinach od 8.00 do 14.30 od dnia 22 lutego  2021 r. do dnia  15 marca 2021 r.

 

Otwarcie ofert przez komisję konkursową nastąpi w dniu 16.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ulicy Trakt Lubelski 353. Dodatkowych informacji udziela Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Wawer przy  ul. Trakt Lubelski 353, tel. (22) 277-35-10.

 

W terminie 3 dni od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Wawer skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu.

 

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu