Dzielnica Wawer - Podział kompetencji

Biuletyn Informacji Publicznej

Podział kompetencji

Wersja do wydrukuWersja PDF

UCHWAŁA Nr  104/2015

ZARZĄDU DZIELNICY WAWER

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 5 marca  2015 r.

w sprawie podziału zadań i podporządkowania komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy między członków Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 ze zm.)[1], uchwala się, co następuje:

 

            § 1. 1. Wprowadza się podział zadań członków Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poprzez podporządkowanie im komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, w następujący sposób:

 

1)     Burmistrz Dzielnicy – Łukasz Jeziorski:

a)     Wydział Budżetowo-Księgowy,

b)     Wydział Inwestycji,

c)      Wydział Obsługi Rady Dzielnicy,

d)     Wydział Organizacyjny,

e)     Wydział Oświaty i Wychowania,

f)       Wydział Prawny i Kadr,

g)     Zespół Zamówień Publicznych,

h)     Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

W zakresie nadzorowanych spraw Burmistrz współpracuje z Komisjami Rady Dzielnicy.

 

2)     Z-ca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski:

a)     Wydział Architektury i Budownictwa,

b)     Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

c)      Wydział Informatyki,

d)     Wydział Obsługi Mieszkańców,

e)     Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Komisjami Rady Dzielnicy.

 

3)     Z-ca Burmistrza Dzielnicy – Zdzisław Gójski:

a)     Wydział Administracyjno - Gospodarczy,

b)     Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,

c)      Wydział Infrastruktury,

d)     Wydział Ochrony Środowiska,

e)     Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń,

f)       Wydział Zasobów Lokalowych. 

W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Komisjami Rady Dzielnicy.

           

2. Ustala się podział zadań w zakresie współpracy z delegaturami biur Urzędu m.st. Warszawy, w następujący sposób:

1)     Burmistrz Dzielnicy – Łukasz Jeziorski:

a)     Delegatura Biura Ochrony.

 

2)     Z-ca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski:

a)     Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,

b)     Wydział Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 

3)     Z-ca Burmistrza Dzielnicy – Zdzisław Gójski:

a)     Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

b)     Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami.

           

3. Ustala się podział zadań w zakresie współpracy z dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w następujący sposób:

1)     Burmistrz Dzielnicy – Łukasz Jeziorski:

a)     Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty,

b)     Placówki oświatowe.

 

2)     Z-ca Burmistrza Dzielnicy – Leszek Baraniewski:

a)     Biblioteka Publiczna,

b)     Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer,

c)      Wawerskie Centrum Kultury.

 

3)     Z-ca Burmistrza Dzielnicy – Zdzisław Gójski:

a)     Ośrodek Pomocy Społecznej,

b)     Specjalistyczna Poradnia Rodzinna,

c)      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 1/2014 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2014 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu wymienionej Uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32 poz. 454,
z 2013 r. poz. 2289, z 2014 r. poz. 1706, 8307 i 10167.

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer