Dzielnica Wawer - Architektury i Budownictwa

Architektury i Budownictwa

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 216, tel. 22 44 36 952 oraz 22 44 36 953, fax. 22 44 37 048
e-mail: wawer.wab@um.warszawa.pl

Jolanta Urbanowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:

przyjmuje  mieszkańców po uprzednim ustaleniu terminu.
środa: godz: 9.00 - 13.00

Godziny przyjęć mieszkańców przez pracowników wydziału:
poniedziałek: godz: 12.00 - 16.00
środa: godz. 10.00 – 14.00

W pozostałych terminach do Państwa dyspozycji pozostają Wydział Obsługi Mieszkańców oraz Sekretariat Wydziału Architektury. Powyższe dyspozycje zostały wprowadzone w życie w trosce o Państwa interes leżący w zakresie terminowości i jakości załatwiania spraw.

W ZAKRESIE Urbanistyki
do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy w rejonach nie objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, w tym wydawanie przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych im pełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, decyzji administracyjnych i postanowień, oraz zaświadczeń w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz na podstawie około-ustawowych i wykonawczych aktów prawnych.
 2. Przesyłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kopii wniosków o decyzje w sprawie warunków zabudowy.
 3. Przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką urbanistyczną, z wyłączeniem problematyki planowania przestrzennego stanowiącego zakres kompetencji Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez Wydział, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji.
 5. Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy.
 6. Zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział.
 7. Udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 8. Prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział.
 9. Udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego.
 10. Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 11. Opiniowanie projektów podziału w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.
 12. Wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie urbanistyki.
 13. Współpraca z innymi Wydziałami oraz z Delegaturami Biur.
 14. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycjach celu publicznego, postanowień (przesyłanie decyzji do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
 15. Wizje w terenie.

W ZAKRESIE Administracji Architektoniczno-Budowlanej
do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy, w tym wydawanie, przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych im pełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji i postanowień w charakterze organu I instancji administracji architektoniczno-budowlanej, wynikającej z art. 82 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z 2000 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z 2000 r., z późn. zm.), z wyłączeniem następujących spraw dotyczących inwestycji:
  • o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2 oraz 30 metrów wysokości,
  • obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
  • naczelnych i centralnych organów państwa,
  • wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
  • przekazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego do dalszego prowadzenia przez Wydział.
 2. Przesyłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wraz z 1 egz. Projektu budowlanego) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką architektoniczną.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez Wydział, a następnie przekazanie całości dokumentacji do organu II instancji.
 5. Zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział.
 6. Udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale.
 8. Udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego.
 9. Wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie architektury.
 10. Sprawdzanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych, zgłoszeń robót budowlanych, przeniesień decyzji pozwolenia na budowę.
 11. Rejestrowanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, upomnień, dzienników budów.
 12. Potwierdzanie ostateczności wydawanych decyzji.

 
Urząd Dzielnicy Wawer uprzejmie informuje, iż przyjęcia interesantów w sprawach  prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa odbywają się w następujących terminach:
- Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej
   poniedziałki i środy w godzinach 8:00 – 16:00
- Referat Realizacji Urbanistycznej
   wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 16:00.
Przed przybyciem na spotkanie należy umówić je telefonicznie z pracownikiem Wydziału Architektury i Budownictwa prowadzącym sprawę.
W związku z pandemią, spotkania odbywają się w Wydziale Obsługi Mieszkańców – nie ma wejścia na piętra zajmowane przez wydział.
Jednocześnie Urząd Dzielnicy Wawer informuje, iż połączenia telefoniczne w sprawach prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa odbierane będą w terminach przyjęć interesantów tj.:
- Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej
   poniedziałki i środy w godzinach 8:00 – 16:00
- Referat Realizacji Urbanistycznej
   Wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 16:00
 
 
W związku z licznymi prośbami wnioskodawców o rozpatrzenie spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa poza  kolejnością, Urząd Dzielnicy Wawer uprzejmie informuje, iż wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu i brak jest możliwości zmiany przyjętego harmonogramu rozpatrywania spraw. Ponadto Urząd Dzielnicy Wawer informuje, iż z uwagi na nadmierną ilość wniosków wpływających do tut. Urzędu, część spraw z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej może zostać przekazana do rozpatrzenia przez pracowników innych Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy. O ewentualnym przekazaniu wniosku do rozpatrzenia przez inny Urząd zostanie powiadomiony wnioskodawca.
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu