Warszawa, Polska

3 °C

25.06.2017 /
00:32
3zdjecia

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarki Nieruchomościami

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 128

tel: 22 4436965
e-mail: tsarrach@um.warszawa.pl

Teresa Sarrach
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy należy w szczególności:

1)      określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 73, 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
2)      ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
3)      udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4)      składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku, gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.);
5)      zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia dzielnicom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r.o księgach wieczystych i hipotece;
6)      zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
7)      wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;
8)      występowanie o zwrot bonifikat udzielanych przy zbywaniu nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zadań przekazanych dzielnicom;
9)      wyrażanie zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) dla nieruchomości m.st. Warszawy;
10)  kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowań umożliwiających podjęcie przez Prezydenta czynności zmierzających do przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości, wyznaczenia terminów dodatkowych, ustalenia opłaty dodatkowej oraz rozwiązania umów użytkowania wieczystego;
11)  prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia okresu trwania użytkowania wieczystego;
12)  przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.);
13)  udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, uwzględniającym w szczególności udostępnianie tych nieruchomości w sprawny sposób;
14)  sprawy z zakresu i trybu nabywania przez Dzielnicę na rzecz miasta stołecznego Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne;
15)  sprawy z zakresu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy :

a)      zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy,

b)      stanowiących wolne lokale mieszkalne w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego pomieszczeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek.
16)    sprawy związane ze znoszeniem współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w granicach dzielnicy Wawer, poprzez sprzedaż udziałów m.st.Warszawy w tych budynkach na rzecz innych współwłaścicieli ze spłatą na rzecz m.st.Warszawy , wraz z odpłatnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego  bądź sprzedażą ułamkowej części gruntu , w drodze bezprzetargowej.
17)       wykonywanie niektórych zadań i kompetencji w zakresie nieruchomości m. st. Warszawy na postawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy  przez Prezydenta .
18)  wydawanie  decyzji administracyjnych , postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień w postępowaniach dotyczących nieruchomości m. st. Warszawy  położonych na terenie Dzielnicy  w sprawach:

a) ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek  organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania  oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych  pomocy społecznej,

b) zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu  w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st.Warszawy,

c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości  stanowiących własność m.st.Warszawy położonych na terenie Dielnicy , w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( Dz.U. Nr 175,poz 1459, z późn.zm).

 

 

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Pokaż okno newslettera przy fokusie

Newsletter

Aktualne informacje z Wawra prosto na Twój adres e-mail

Zapisz się

warszawa19115.pl
Pokaż okno Facebooka przy fokusie
Budżet - Wawer