Dzielnica Wawer - Oświata

Oświata

Wersja do wydrukuWersja PDF

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA

 1. Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania: 
 • Renata Potrzebowska Naczelnik Wydziału Oświaty 22/443-68-88 
  • Zarządzanie zespołem Wydziału Oświaty i Wychowania 
 • Renata Góral Główny Specjalista 22/443-68-93 
  • Nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi 76, 140, 204, 218 
  • Koordynator Dzielnicowy projektu EduWarszawa 
  • Sieć szkolna (w tym adremy) 
  • Rekrutacja do szkół podstawowych 
 • Hanna Kościelny Główny Specjalista 
  • Wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dostępności do szkół i placówek oświatowych 
  • Nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi 138, 216 
  • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 
  • Doradztwo zawodowe 
  • Projekty warszawskie: WIE, WARS i SAWA etc 
 • Edyta Michalczyk – Biarda Główny Specjalista 22/443-68-92
  • Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych, 
 • Joanna Kucharska Główny Specjalista 22/443-68-89 
  • Wykonywanie Zadań związanych z zapewnianiem dostępności do przedszkoli, 
  • Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 
  • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
  • Sprawy dot. edukacji kulturalnej 
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego 
 • Małgorzata Pawłowska – Suda Główny Specjalista 
  • Nadzór nad publicznymi szkołami podstawowymi 76, 109, 124, 195 
  • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli, 
  • Koordynator Dzielnicowy akcji Zima/Lato w Mieście 
  • Budżet Obywatelski 
 • Joanna Pobudkiewicz – Inspektor 
  • • Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów 
  • • Konkursy na stanowisko dyrektora 
  • • Organizacja szkoleń dla dyrektorów 
 • Najważniejsze telefony: 
  • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświatowych Tel. 22/277-20-30, ul. Włókiennicza 54, 
  • Kuratorium Oświaty Tel. 22 551 24 00, Al. Jerozolimskie 32 
  • Informacja Urzędu Dzielnicy Wawer Tel. 22/443-70-00, Ul. Żegańska 1 
 • Biblioteki: 
  • Biblioteka Publiczna Tel. 22/815 33 21, ul. Trawiasta 10 
 • Informacje dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych:
  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (5-6 lat), szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ośrodków rewalidacyjno –wychowawczych. Zgodnie art. 39 ust.4 art. 32 oraz art.39obowiązkiem gminy jest: 
  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia; 
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
  • b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 
   art. 32 pkt 6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
   Art. 39a. 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 
 • Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:


  koszt=(a-b)∗c∗d100

  gdzie:
  • a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
  • b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
  • c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
  • d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. 
 • Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 
 • Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 
 • Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 
 • Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2 
  • Dokumenty jakie należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Wychowania w przypadku: 
   • Zwrotu kosztów dowozu: 
    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
    • zaświadczenie z placówki 
    • kserokopia dowodu rejestracyjnego lub świadectwo homologacji/zaświadczenie od producenta o średnim zużyciu paliwa 
   • Dowozu zorganizowanego 
    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
    • zaświadczenie z placówki 
  • Pliki do pobrania
 • Dotacje dla placówek niepublicznych: 
 • Kalendarium Oświatowe 2020/2021– KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: 
 • Lato Zima w mieście: 
  • Zima w mieście 2021 
  • Lato w mieście 2021 
 • Plan sieci szkół podstawowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy znajduje się pod linkiem wraz z instrukcją obsługi: 
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 17 
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 17 tel. 22 27 72 000, ul. Żegańska 1a 
 • Przedszkola publiczne i szkoły prowadzone przez m. st. Warszawa 
 • Przedszkola, punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe i licea prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne 
  • Komunikat RODO
  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania