Dzielnica Wawer - XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Wersja do wydrukuWersja PDF
08.09.2021
Logo "Zakochaj się w Warszawie w Wawrze" w kształcie syrenki z napisem czerwono-niebiesko-żółtym na białym tle

Szanowni Państwo,

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U z 2018 poz. 1817), art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz E318 ust. I Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LXX/2182/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Transmisja odbędzie się za pośrednictwem strony: https://studiostream.online/transmisja-wawer 


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

5. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer - prezentacja radnych oraz planów działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer na drugą kadencję.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej.

7. Informacja dotycząca programów profilaktyki uzależnień prowadzonych w placówkach oświatowych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

8. Informacja na temat planowanych zmian w przepisach prawa – „Prawo oświatowe” oraz „Karta Nauczyciela”.

9. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania