Dzielnica Wawer - Architektury i Budownictwa

Architektury i Budownictwa

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 216, tel. 22 44 36 952 oraz 22 44 36 953, fax. 22 44 37 048
e-mail: wawer.wab@um.warszawa.pl

Teresa Zduńczyk

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa:

przyjmuje  mieszkańców po uprzednim ustaleniu terminu.
czwartek: godz: 9.00 - 14.00

Przyjęcia interesantów w sprawach  prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa odbywają się w następujących terminach:

- Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej

  poniedziałki i środy w godzinach 8:00 – 16:00

- Referat Realizacji Urbanistycznej

   wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Przed przybyciem na spotkanie należy umówić je telefonicznie z pracownikiem Wydziału Architektury i Budownictwa prowadzącym sprawę.
Spotkania pracowników z interesantami odbywają się w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

 

Jednocześnie Urząd Dzielnicy Wawer informuje, iż połączenia telefoniczne w sprawach prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa odbierane będą w terminach przyjęć interesantów.

W ZAKRESIE Urbanistyki
do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy w rejonach nie objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, w tym wydawanie przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych im pełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, decyzji administracyjnych i postanowień, oraz zaświadczeń w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz na podstawie około-ustawowych i wykonawczych aktów prawnych.
 2. Przesyłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kopii wniosków o decyzje w sprawie warunków zabudowy.
 3. Przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką urbanistyczną, z wyłączeniem problematyki planowania przestrzennego stanowiącego zakres kompetencji Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez Wydział, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji.
 5. Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy.
 6. Zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział.
 7. Udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 8. Prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział.
 9. Udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego.
 10. Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 11. Opiniowanie projektów podziału w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.
 12. Wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie urbanistyki.
 13. Współpraca z innymi Wydziałami oraz z Delegaturami Biur.
 14. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycjach celu publicznego, postanowień (przesyłanie decyzji do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
 15. Wizje w terenie.

W ZAKRESIE Administracji Architektoniczno-Budowlanej
do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących terenów i obiektów budowlanych na obszarze dzielnicy, w tym wydawanie, przez upoważnione osoby w zakresie udzielonych im pełnomocnictw, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji i postanowień w charakterze organu I instancji administracji architektoniczno-budowlanej, wynikającej z art. 82 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z 2000 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z 2000 r., z późn. zm.), z wyłączeniem następujących spraw dotyczących inwestycji:
 • o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2 oraz 30 metrów wysokości,
 • obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 • naczelnych i centralnych organów państwa,
 • wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
 • przekazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego do dalszego prowadzenia przez Wydział.
 • Przesyłanie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wraz z 1 egz. Projektu budowlanego) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Przyjmowanie wniosków, odwołań, skarg i innych pism związanych z problematyką architektoniczną.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania w stosunku do spraw prowadzonych przez Wydział, a następnie przekazanie całości dokumentacji do organu II instancji.
 • Zbieranie informacji i danych o stronach biorących udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział.
 • Udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Prowadzenie rozpraw administracyjnych dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale.
 • Udostępnianie dokumentów przeznaczonych do wglądu publicznego.
 • Wydawanie opinii i zaświadczeń w zakresie architektury.
 • Sprawdzanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych, zgłoszeń robót budowlanych, przeniesień decyzji pozwolenia na budowę.
 • Rejestrowanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, upomnień, dzienników budów.
 • Potwierdzanie ostateczności wydawanych decyzji.
 •   

  W związku z licznymi prośbami wnioskodawców o rozpatrzenie spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa poza  kolejnością, Urząd Dzielnicy Wawer uprzejmie informuje, iż wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu i brak jest możliwości zmiany przyjętego harmonogramu rozpatrywania spraw.

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania