Dzielnica Wawer - Budżet partycypacyjny 2018

Budżet partycypacyjny 2018

Wersja do wydrukuWersja PDF

Protokół ze spotkania BP odwołania 16 maja 2017

 protokół ze spotkania BP

Zapraszamy Państwa do następujących punktów do głosowanie

 

1) punkt stały:

a) Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, Wydział Obsługi Mieszkańców – poniedziałki 

   godziny 8.00 – 18.00, wtorki – piątki w godzinach 8.00 – 16.00.

2) punkty czasowe

a) 20.06 – Osiedle Marysin Wawerski rejon piekarni Grzybki ul. Korkowa

     – godziny 16.00 – 20.00

b) 22.06 – Osiedle Las  plac zabaw ul. Łasaka – godziny 16.00 – 20.00

c) 24.06 – Osiedle Radość Piknik Rodzinny w Radości – żyj zdrowo na sportowo                       

    ul. Wielowiejska 20 – godziny 10.00 – 16.00

d) 27.06 – Osiedle Aleksandrów – Pętla autobusowa ul. Podkowy – godziny 16.00 – 20.00

e) 29.06 – Osiedle Nadwiśle Kompleks boisk sportowych przy ul. Skalnicowej (róg Traktu

    Lubelskiego) – godziny 16.00 – 20.00Kolejnośc projektów na listach do głosowania

Marysin Wawerski Północny.docx

Miedzeszyn.docx

Międzylesie.docx

Nadwiśle.docx

ogólnodzielnicowe.docx

Osiedle Aleksandrów.docx

Osiedle Anin.docx

Osiedle Falenica.docx

Osiedle Las.docx

Osiedle Marysin Wawerski Południowy.docx

Radość.docx

Sadul.docx

Wawer.docx

Zerzeń.docx

Głosowanie rozpoczyna się 14 czerwca i potrwa do 30 czerwca.


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na temat odwołań od wyniku wersyfikacji

Zapraszam Państwa na spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, na którym zostaną rozpatrzone odwołania. Spotkanie odbędzie się 16 maja (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala 115, godzina 17.30.

 „§ 23. 1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej projektu, projektodawca uprawniony jest do złożenia w formie elektronicznej lub pisemnej wniosku o ponowną weryfikację tego projektu wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się do burmistrza dzielnicy za pośrednictwem koordynatora do 11 maja 2017 roku.

2. Wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem prezentowany jest przez projektodawcę lub jego przedstawiciela i omawiany jest na posiedzeniu Zespołu. W przypadku nieobecności na spotkaniu projektodawcy bądź jego przedstawiciela, wniosek odczytywany jest przez koordynatora.

3. W posiedzeniu Zespołu uczestniczy członek Zarządu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową.

4. Ponowna weryfikacja projektu na wniosek projektodawcy prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu. Rekomendacja Zespołu przekazywana jest Burmistrzowi oraz projektodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do kryteriów weryfikacji podanych w § 18  ust. 2.”


Wyniki weryfikacji projektów

Zakończył się etap weryfikacji projektów do budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer na 2018 r. Przedstawiamy tabele z wynikami weryfikacji złożonych projektów.

Dodatkowo wyniki weryfikacji wraz z kartami oceny dostępne są na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz w informacji znajdującej się w WOM Urzędu Dzielnicy.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawa na rok 2018, jest możliwość złożenia odwołania od wyniku weryfikacji. Odwołanie należy złożyć do dnia 11 maja 2017 r.

Wyniki weryfikacji projektów 


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.  o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej  Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1

Protokół z posiedzenia Zespołu 


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 r.  o godzinie 17.30 w sali nr 41 w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a. 


Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 

Zapraszam na spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które  odbędzie się 11 kwietnia 2017 r.  o godzinie 17.30 w sali nr 49  w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a

Protokół z posiedzenia Zespołu

 

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się 4 kwietnia  2017 r.  o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszaw, ul. Żegańska 1. 

Spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2017 r.  o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszaw, ul. Żegańska 1.

Protokół z posiedzenia Zespołu


Dyskusja o projektach 

Rozpoczął się kolejny etap budżetu partycypacyjnego – dyskusja o projektach.  Będzie to okazja do bliższego poznania projektów, ich modyfikacji, łączenia, czy  dopracowania. Zapraszamy do udziału w spotkaniach w poszczególnych osiedlach, które odbędą się w dniach 10-17 marca.  

Wszystkie projekty są dostępne na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty. Do 8 maja potrwa weryfikacja propozycji.

Weryfikacja projektów

Zakończył się etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego. Wawer znalazł się w czołówce pod względem ilości złożonych propozycji w stosunku do liczby mieszkańców. Złożono u nas 25 projektów na 10 tys. mieszkańców, razem 187 pomysłów. Ustępujemy w tej kategorii tylko dzielnicy Włochy.

W całej stolicy także rekord! Warszawiacy złożyli o 150 projektów więcej niż w poprzedniej edycji. W tej edycji łącznie 2781 pomysłów!

Wszystkie są już  dostępne i możecie się Państwo z nimi zapoznać na stronie: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty. Do 8 maja potrwa weryfikacja propozycji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie i zgłoszone pomysły.

 

Jeśli chcesz złożyć wniosek w formie elektronicznej, możesz to zrobić do 23 stycznia tutaj


Czwarte spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1.


Poniżej przedstawiany zasady budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na rok 2018 oraz nowe druki niezbędne do złożenia projektu.

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego.pdf 

Lista osób popierających projekt.pdf

Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców.pdf

Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL.pdf

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu.pdf


Zasady ogólne

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy.

Mając na uwadze rekomendacje przekazane Zarządowi Dzielnicy przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego:

1)            ustala się możliwość zgłaszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym;

2)            ustala się podział dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy na obszary terytorialne odpowiadające podziałowi administracyjnemu dzielnicy na osiedla;

3)            ustala się podział ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy, wynoszącej 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście złotych),

4)            ustala się górny limit wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym na  kwotę 250.000 zł,

5)            ustala się górny limit wartości jednego projektu o charakterze osiedlowym na  60% kwoty przewidzianej na projekty osiedlowe,

 

Podział środków finansowych

Projekty ogólnodzielnicowe

Kwota przypadająca na obszar ogólnodzielnicowy: 400.664 zł

Ustalono górny limit wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym na  kwotę 250.000 zł,

 

Projekty osiedlowe

Ustalono górny limit wartości jednego projektu o charakterze osiedlowym na  60% kwoty przewidzianej na projekty osiedlowe.

Aleksandrów - 117.431 zł.

Anin - 136.877 zł.

Falenica - 162.175 zł.

Las -  123.927 zł.

Marysin Wawerski Południowy -  148.188 zł.

Marysin Wawerski Północny - 141.968 zł.

Miedzeszyn -  126.341 zł.

Międzylesie - 156.239 zł.

Nadwiśle - 124.744 zł.

Radość -  162.345 zł.

Wawer -  125.794 zł.

Sadul - 116.735 zł.

Zerzeń  - 156.573 zł.

 

Zasady ogólnodostępności projektów

Zespół, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, o której mowa w zarządzeniu nr 5273/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r. (z późn. zm.), ustala definicję ogólnodostępności projektów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. Zarządzenia nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 października 2016 r.

Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie - jest spełniona jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:

1. W dniu powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

2. W soboty, niedzielę, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

Ogólnodostępność sprzętu: sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.

Potrzeba zakupu sprzętu w  danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów.

Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji Urzędu Dzielnicy.

Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności powinny odbywać się w Urzędzie Dzielnicy.

Zasady budżetu partycypacyjnego w WawrzeTrzecie spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Spotkanie odbędzie się 3 listopada o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1

Protokół za spotkania UCHWAŁA NR 1082/2016 ZARZĄDU DZIELNICY WAWER

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy

Drugie spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 

Spotkanie odbędzie się 25 października o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1

Protokół ze spotkania 

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego

Spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odbędzie się 18 października o godzinie 18.00 w holu Wawerskiego Centrum Kultury na parterze, ul. Żegańska 1a

Protokół ze spotkania (pierwsze spotkanie Zespołu było szkoleniem, dlatego też protokoły zaczynają się od spotkania drugiego).

Inauguracja budżetu partycypacyjnego 2018

Rozpoczęła się IV edycja budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer, kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców Wawra w tej edycji to 2 200 000 zł. W spotkaniu informacyjnym na temat kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego wzięli udział zainteresowani mieszkańcy, plany inwestycyjne dzielnicy przedstawił burmistrz dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski. 

Co nowego w IV edycji?

• więcej czasu na głosowanie - głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca,
• definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy - na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów,
• na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL,
• włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów - pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach,
• zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji - autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp - w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy,
• konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt,
• próg 10% - realizowane będą tylko te projekty, które w trakcie głosowania uzyskają przynajmnie

Prezentacja - spotkanie otwarcia 

Prezentacja  - Zespoły

Prezentacja   - Inwestycje

Realizacja projektów 2016


Mapa projektów budżetu partycypacyjnego, które będą realizowane w Warszawie w 2017 r. Zwycięzkie projekty na 2017 r. i projekty zrealizowane z poprzedniej edycji 

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania