Dzielnica Wawer - Infrastruktury

Infrastruktury

Wersja do wydrukuWersja PDF

Naczelnik Wydziału Infrastruktury

Pani Wanda Krzemińska

Sekretariat: 
Email: wawer.wid@um.warszawa.pl
Nr tel: 22 4436881
Nr fax.:22 4437035
p. nr 207

Godziny przyjęć mieszkańców przez pracowników wydziału: poniedziałek i środa godz. 10-14. 

W pozostałych terminach do Państwa dyspozycji pozostają Wydział Obsługi Mieszkańców oraz sekretariat Wydziału Infrastruktury. 

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer, należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260);
 • wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi, znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, stanowiącymi własność lub będącymi we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom, w tym prowadzenie remontów, utrzymanie, ochrona i oznakowaniem tych dróg;
 • prowadzenie bieżących uzgodnień z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów 
  w Pasie Drogowym, w celu zapewnienia koordynacji, planowania i przebiegu procesów inwestycyjnych oraz remontowych w pasach dróg, w tym zwłaszcza koordynacji przygotowywanych i wydawanych decyzji oraz przedkładanie do Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym żądanych przez nie informacji oraz udzielanie szczegółowych wyjaśnień w przypadkach, gdy nie uwzględniono jego ustaleń koordynacyjnych;
 • współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie komunikacji miejskiej;
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
 • prowadzenie windykacji należności publicznoprawnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub zajęcie pasa bez wymaganego zezwolenia, poprzez wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie go do właściwego organu egzekucyjnego;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizowania przez wydział zadań inwestycyjnych;
 • przygotowywanie i przekazanie do Zespołu Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer planu zamówień publicznych na dany rok;
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów dotyczących zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO oraz zawieranych umów;
 • przeprowadzanie postępowań na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  w zakresie realizowanym przez Wydział;
 • badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszarów Dzielnicy ora współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje 
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania