Dzielnica Wawer - Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. 

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. 

Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej. 
 

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie (w szczególności na terenie szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie podlegający kwalifikacji).

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1981) kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 3 lutego i trwa nieprzerwanie do 30 kwietnia. W Warszawie rozpocznie się 10 lutego i będzie trwała do 28 kwietnia.
Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą m.in.:

 1. mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy);
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999-2000, uznane czasowo za niezdolne do czynnej służby wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych wskazane przez wojskowych komendantów uzupełnień;
 5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Komisją lekarską właściwą dla mieszkańców Wawra  jest:

 

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe,

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, ul. Mińska 1/5,

Tel.: 519 047 444,

 czas pracy komisji - 25.02 - 28.04.2020 r. (z wyłączeniem 10 i 14.04)

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskiej oraz pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Tel.: (22) 4437030, (22) 4437031
Na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl 

w sekcji z plikami do pobrania została umieszczona 

ulotka z informacjami dotyczącymi kwalifikacji wojskowej.

 


Prezentujemy film dedykowany 19-latkom (uczniom klas maturalnych), którzy są wzywani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a tym samym pierwszy raz w swoim życiu spełniają obowiązek nałożony na każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest obrona Ojczyzny.

Film w przystępnej, sfabularyzowanej i skróconej formie zawiera najistotniejsze informacje dotyczące zgłoszenia się młodych mężczyzn do komendy uzupełnień.

 

Art. 34 ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

Dla osób zamieszkałych na obszarze Wawra właściwą komendą jest:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Praga, ul. Bertolta Brechta 16, 00-987 Warszawa

 • Komunikat RODO
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania