Dzielnica Wawer - Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. 

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. 

Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej. 
 

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie (w szczególności na terenie szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie podlegający kwalifikacji).

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Komisją lekarską właściwą dla mieszkańców Wawra  jest:

 

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe,

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, ul. Mińska 1/5,

Tel.: 519 047 444,

 czas pracy komisji -  od 9 sierpnia do 28 października 2021 r., z wyłączeniem 1 września

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskiej oraz pracowników Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Tel.: (22) 4437030, (22) 4437031


Z uwagi na konieczność zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z pandemią, prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami. Pozwolą one przygotować się do kwalifikacji, ułatwić jej przeprowadzenie i skrócenie (do niezbędnego minimum) czas pobytu w lokalu powiatowej komisji lekarskiej.

Zachęcamy także do obejrzenia filmu edukacyjnego na temat kwalifikacji wojskowej.

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce sprawy obronne.

Pamiętaj o wypełnieniu i zabraniu ze sobą ankiety osobowej (dołączonej do wezwania, forma edytowalna na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl  w sekcji z plikami do pobrania).

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!


 

Art. 34 ustawy o powszechnym obowiązku obrony stanowi, że osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

Dla osób zamieszkałych na obszarze Wawra właściwą komendą jest:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Praga, ul. Bertolta Brechta 16, 00-987 Warszawa

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania