Dzielnica Wawer - Ochrony Środowiska

Ochrony Środowiska

Wersja do wydrukuWersja PDF

ul. Żegańska 1, pok. 203

04-713 Warszawa
e-mail: wawer.wos@um.warszawa.pl

fax 22 443 69 93

Naczelnik

Magdalena Rokicka
e-mail: mrokicka@um.warszawa.pl
godziny przyjęć  mieszkańców:
poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00 (po telefonicznym uzgodnieniu 22 443 68 60)

 

W zakresie ochrony przyrody do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 2. nakładanie kar za zniszczenie i uszkodzenie drzew i krzewów.

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 443 68 61, 22 443 68 64, 22 443 68 66,  22 325 60 09,  22 325 60 08

 1. prowadzenie postępowań w sprawie drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi publicznej.

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 443 69 15,  22 443 68 65


W zakresie ochrony środowiska do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i zgłaszanie sprzeciwów do zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34, 60, 67, 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 3. opiniowanie inwestycji pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska,

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 443 68 62

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uciążliwości hałasu w środowisku w związku z eksploatacją urządzeń i obiektów,
 2. nakazywanie w drodze decyzji usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 3. przyjmowanie od osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, i przedkładanie Prezydentowi m.st. Warszawy informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest), dla celów sporządzania informacji tego rodzaju, dotyczącej m.st. Warszawy.
 4. sprawy związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i kotami wolnożyjącymi

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 443 70 55

 1. wydawanie decyzji na czasowe odbieranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, nad którym się znęca,
 2. wydawanie oraz cofanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną oraz chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,
 4. przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu awarii na obszarze dzielnicy oraz wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii,
 5. przyjmowanie od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, położonych na obszarze dzielnicy, informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.
 6. historyczne zanieczyszczenia ziemi

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 443 68 67

 1. przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt na obszarze dzielnicy oraz przekazywanie ich właściwym organom,
 2. przyjmowanie od wykonawców prac geologicznych zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych na obszarze dzielnicy, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji nakazujących właścicielom gruntów przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
 4. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody między właścicielami gruntów o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
 5. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,
 6. edukacja ekologiczna

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 443 68 63

 1. prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
 2. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom,
 3. prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 4. opinie do planów i programów dot. ochrony środowiska

w powyższych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 22 325 60 03

 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania