Dzielnica Wawer - Prawny i Kadr

Prawny i Kadr

Wersja do wydrukuWersja PDF

Wydział Prawny i Kadr dla Dzielnicy Wawer

Arkadiusz Brzeski
Koordynator pracy Wydziału Prawnego i Kadr

ul. Żegańska 1, pok. 505
tel.: 22 44 36 814
e-mail: abrzeski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Prawnego i Kadr  dla Dzielnicy Wawer należy – z wyłączeniem spraw, które na podstawie Regulaminu Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego - obsługa prawna Rady Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy, Urzędu Dzielnicy i Delegatur, a także prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz dyrektorów Jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, łącznie z dyrektorami instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 507, 508
tel.: 22 44 36 828

fax. 22 44 37 034

e-mail: wawer.wpkop@um.warszawa.pl

 

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej, wchodzącego w skład Wydziału Prawnego i Kadr dla Dzielnicy Wawer, należy obsługa prawna Urzędu Dzielnicy oraz prowadzenie innych spraw przekazanych Regulaminem Urzędu, w szczególności:

 

1)     wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

2)     wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Biura Prawnego, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach:

a)     dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, w tym nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta,

b)     o ogłoszenie upadłości podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.) mających siedzibę na obszarze Dzielnicy, bez względu na wysokość wierzytelności m.st. Warszawy,

c)      roszczeń m.st. Warszawy z tytułu nakładów należnych m.st. Warszawie poniesionych przez m.st. Warszawę lub jego poprzednika prawnego – Skarb Państwa na budynki położone na obszarze Dzielnicy, zwrócone byłym właścicielom w związku z art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.), jak również powództw związanych ze skutkami zwrotu przedmiotowych nieruchomości, w tym powództw wzajemnych oraz powództw o odszkodowania, bez względu na wartość przedmiotu sporu;

3)     monitorowanie zmian zachodzących w przepisach prawnych;

4)     prowadzenie rejestrów związanych z realizacją zadań Wydziału, w tym rejestrów spraw sądowych oraz terminów sądowych;

5)     przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;

6)     przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

7)     opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy dotyczącego obsługi prawnej Urzędu Dzielnicy;

8)     dokonywanie okresowych analiz i sprawozdawczości w obszarze działania Wydziału.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 509, 510
tel.: 22 44 36 820

22 44 36 821

22 44 36 822


fax. 22 44 37 008

e-mail: wawer.wpkok@um.warszawa.pl

 

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kadr, wchodzącego w skład  Wydziału Prawnego i Kadr dla Dzielnicy Wawer, należy w szczególności:

 

1)     prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz dyrektorów Jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, łącznie z dyrektorami instytucji kultury, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

2)     realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;

3)     gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

4)     prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

5)     planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;

6)     organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;

7)     organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;

8)     współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy;

9)     opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;

10) współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Biura Kadr i Szkoleń, dotycząca realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;

11) wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy informacji, dotyczących procesu rekrutacji oraz ich zatwierdzanie;

12) prowadzenie ewidencji czasu pracy, analiza wykorzystania czasu pracy oraz kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu Dzielnicy;

13) dokonywanie  okresowych analiz i sprawozdawczości w obszarze działania Wydziału;

14) prowadzenie rejestrów związanych z realizacją zadań Wydziału;

15) współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;

16) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi jednostkami w zakresie działania Wydziału;

17) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

18) realizacja innych spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych członkom Zarządu Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu