Dzielnica Wawer - Promocja/ Kultura/Sport

Promocja/ Kultura/Sport

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa ul. Żegańska 1

wawer.wks@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału

Radosław Ziółkowski

Tel. 22 44 369 00, rziolkowski@um.warszawa.pl, p. 307

 

Do zakresu działania Wydziału Promocji, Kultury i Sportu  dla Dzielnicy Wawer, należy w szczególności:

1)      realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy poprzez:

a)      przygotowywanie planu przedsięwzięć promocyjnych, wynikających z potrzeb i tradycji Dzielnicy,

b)      prowadzenie spraw związanych  z organizowaniem projektów oraz animacją działań na rzecz mieszkańców,

c)      prowadzenie spraw związanych ze współpracą z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,

d)     prowadzenie działań związanych z promocją imprez i wydarzeń kierowanych do mieszkańców Dzielnicy oraz m.st. Warszawy;

2)      stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej związana w szczególności ze stosowaniem systemu  identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawy;

3)      redagowanie internetowej strony Urzędu Dzielnicy w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej;

4)      przygotowywanie materiałów promocyjnych o Dzielnicy;

5)      realizacja polityki komunikacyjnej oraz informacyjnej poprzez:

a)      utrzymywanie bieżących, stałych i regularnych kontaktów z pracownikiem Centrum Komunikacji Społecznej (m.in. udział w proponowanych spotkaniach merytorycznych i szkoleniach na terenie m.st. Warszawy) odpowiedzialnym za komunikację i koordynację współpracy między dzielnicami oraz prasą lokalną/warszawską, jak również z mediami centralnymi, współpraca w tym zakresie z Rzecznikiem prasowym,

b)      przygotowywanie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej Dzielnicy,

c)      przekazywanie mediom informacji dotyczących Dzielnicy,

d)     organizowanie konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami,

e)      przygotowywanie codziennych serwisów prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Dzielnicy,

f)       przygotowywanie publikacji informacyjnych;

6)      prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działanie na terenie Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z zapisami corocznych uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy, w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7)      współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadania wymienionego w pkt 6 i 27;

8)      współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Wawer w zakresie przyznawania, rozliczania oraz zatwierdzania sprawozdania z wykorzystania dotacji przez instytucje sportu, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki dla instytucji sportu, w tym:

a)      sporządzanie planów i sprawozdawczości budżetowej dochodów i wydatków Wydziału,

b)      prowadzenie rejestru umów i wydatków;

9)      podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy, w tym sporządzanie rocznego kalendarza wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, koordynacja przedsięwzięć, sporządzanie miesięcznych wykazów imprez;

10)  inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;

11)  współpraca z placówkami oświatowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi;

12)  organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Dzielnicy;

13)  tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;

14)  prowadzenia współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, zgodnie z regulaminem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży;

15)  tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne;

16)  prowadzenie ewidencji klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji oraz współpraca przy koordynowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych;

17)  współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;

18)  kontrola zajęć sportowo-rekreacyjnych finansowanych przez Wydział;

19)  wykonywanie czynności w zakresie spraw Jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w szczególności Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, w tym:

a)      prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,

b)      nadzór nad tymi jednostkami, a w szczególności występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów finansowych tych jednostek,

c)      nadzór nad utrzymaniem i właściwym wykorzystaniem bazy sportowej i rekreacyjnej;

20)  prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki na terenie Dzielnicy, w tym:

a)      koordynowanie działań w zakresie turystyki,

b)      podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju lokalnego ruchu turystycznego i infrastruktury turystycznej,

c)      kreowanie i promowanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Dzielnicy,

d)     współpraca ze stowarzyszeniami turystycznymi i innymi podmiotami działającymi w turystyce,

e)      tworzenie i rozwój systemu informacji turystycznej na terenie Dzielnicy;

21)  wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym:

a)      prowadzenie rejestru tych instytucji,

b)      zatwierdzanie rocznych sprawozdań tych instytucji;

22)  kontrola programów i zajęć sportowo-rekreacyjnych;

23)  nadzór nad działalnością instytucji kultury;

24)  przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonym w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy;

25)  prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych, w tym sporządzenia rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, koordynacja przedsięwzięć, sporządzanie miesięcznych wykazów imprez;

26)  prowadzenie spraw związanych z animacją i popularyzacją działań kulturalnych, w tym wykonywanie własnych projektów dyplomów, zaproszeń, plakatów i ulotek;

27)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu kultury;

28)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

29)  współpraca z Pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej i Pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury w zakresie dzielnicowych działań wdrażających dokumenty strategiczne miasta z zakresu kultury;

30)  przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań;

31)  współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Wawer w zakresie:

a)    przyznawania, rozliczania oraz zatwierdzania sprawozdań z wykorzystania dotacji,

b)   sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki,

c)    sporządzanie dokumentów do przelewów dotacji,

d)   przygotowanie projektu budżetu Wydziału i  dokonywanie zmian budżetowych,

e)    przygotowywanie i rozliczanie umów;

32)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji kulturalnej;

33)  współpraca z Biurem Kultury i Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie planów i perspektyw rozwoju;

34)  podejmowanie działań popularyzujących wiedzę o historii Dzielnicy, w tym wydawnictwa własne;

35)  wykonywanie innych zadań, w szczególności wynikających z upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta;

36)  przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

37)  przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych;

38)  prowadzenie rejestru umów i zamówień publicznych;

39)  dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych.

 

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania