Dzielnica Wawer - Wydział Inwestycji

Wydział Inwestycji

Wersja do wydrukuWersja PDF

WYDZIAŁ INWESTYCJI dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

Pan Andrzej Kobus

Sekretariat
Email: wawer.wir@um.warszawa.pl
Nr tel: 22 443 68 7322 443 68 34
Nr fax.:22 4437035
p. nr 221

 

Zakres działania Wydziału Inwestycji:

      Do zakresu działania Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Wawer należy prowadzenie spraw związanych z programowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych, przekazanych do realizacji Wydziałowi, w szczególności:

1)      przygotowywanie propozycji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, dotyczących Dzielnicy i przekazywanie ich do Biura Rozwoju Miasta;

2)      programowanie, przygotowywanie, realizacja i rozliczenie drogowych i liniowych zadań inwestycyjnych;

3)      przygotowywanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m. st. Warszawy i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w trakcie trwania roku budżetowego;

4)      rozliczanie wydatków inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych, końcowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i przekazywanie wytworzonego  majątku;

5)      sprawozdawczość dotycząca wykonywanych zadań;

6)      współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy  (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizowania przez Wydział zadań inwestycyjnych;

7)      współpraca z  Biurem Infrastruktury w zakresie związanym z utrzymaniem infrastruktury komunalnej i spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;

8)      współpraca z Biurem Drogownictwa i Komunikacji oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego;

9)      współpraca z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy;

10)  przygotowywanie i przekazanie do Zespołu Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer planu zamówień publicznych na dany rok;

11)  prowadzenie wewnętrznych rejestrów dotyczących zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO oraz zawieranych umów;

12)  przeprowadzanie postępowań na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  w zakresie realizowanym przez Wydział;

13)  badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy

i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obszarów Dzielnicy ora współpraca z Biurem Infrastruktury w tym zakresie;

14)  przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi lub wniosku w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania